O B A V I J E S T – čišćenje korita rijeke Zujevine u Pazariću

Poštovani,

ovim putem Vas obavještavamo da je Općina Hadžići zbog višegodišnjeg plavljenja i nanošenja materijalne štete na poljoprivrednim dobrima i stambenim objektima građanima naselja Pazarić, započela radova na čišćenju riječnog korita (prokresivanje, rezanje stabala i vađenje panjeva), produbljenju, proširenju riječnog korita u dužini od 920 metara, kao i regulaciju ulaznog i izlaznog dijela mosta radi povečanja vodopropusnosti u slučaju povećanog vodostaja Zujevine, a sve na dijelu vodotoka gdje dolazi do zagušenja i podizanja nivoa vode. Gore navedene aktivnosti se odvijaju na osnovu Sporazuma sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i podataka Kantonalne uprave civilne zaštite i Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići.regulacijadron_2019_5Od strane viših nivoa vlasti (Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća „Sl. Novine FBiH“ broj: 39/03, 22/06 i 43/10) je naloženo poduzimanje mjera da bi se spriječilo plavljenje predmetnog područja, dok se u saradnji ne postigne trajno riješenje regulacije rijeke Zujevine. Upoznajem vlasnike parcela koje graniče sa rijekom Zujevinom da će se određene aktivnosti vršiti preko njihovih parcela, a sve u cilju sprečavanja budućih plavljenja, uz obavezu vraćanja parcele u prvobitno stanje ili naknadu učinjene štete. Ovom prilikom molimo građane za strpljenje i razumjevanje do okončanja predviđenih radova.

Za sve nejasnoće i nedoumice oko imovinsko-pravnih odnosa obratite se Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina, a oko poduzimanja mjera zaštite Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Vam stoji na dispoziciji.

Upozoravamo građane da prilikom izvođenja radova omoguće nesmetan pristup Izvođaču radova, a nakon završetka radova svi posjedi-parcele će biti očišćene i vraćene u prvobitno stanje, uz napomenu da shodno zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara, niko nema pravo ometati radnje koje se izvode u cilju zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Obavijest

U nadi za razumjevanjem,

Srdačan pozdrav,

Općinski načelnik

Hamdo Ejubović, dip.ing.maš.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0