JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora

Općinski načelnik u skladu  sa članom 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija nad kojima pravo raspolaganja i upravljanja ima Općina Hadžići raspisuje JAVNI POZIV za prikupljanje zatvorenih ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora. Predmet javnog poziva za dodjelu u zakup su poslovni prostori koji se nalaze u sklopu nove autobuske stanice u Hadžićima, ulica Hadželi bb, poslovna zona I. i to:

  1. Poslovni prostor 1 – površine 16,00 m2 – namjena prostora-kiosk
  2. Poslovni prostor 2 – površine 16,00 m2 – namjena prostora kopiranje,umnožavanje  dokumenata i izrada ključeva. 
  3. Poslovni prostor 3 – površine 15,50 m2 – namjena prostora-biro, kancelarijski prostor.

Pismene prijave na javni poziv, sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko naznačenim podacima podnosioca ponude. Prijave se mogu podnijeti do 19.06.2017.godine. Pismene prijave se podnose Komisiji neposredno – na šalteru Općine Hadžići ili preporučeno poštom na adresu: Općina Hadžići, ulica Hadželi broj 114, sa naznakom Komisiji za raspisivanje i sprovođenje konkursa za dodjelu  općinskih poslovnih prostora. PONUDA za poslovni prostor u ulici Hadželi – ne otvarati. Otvaranje ponuda prispjelih na javni oglas održat će se 20.06.2017.godine u  sali Općine Hadžići sa početkom u  10:00 sati. Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

JAVNI POZIV POSLOVNI PROSTORI 2017

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0