JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid sa sjedištem u Sarajevu raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica (pasmina simentalac). Projekat sufinansiraju Općina Hadžići, Humanitarna organizacija Muslim Aid i krajnji korisnik sa 10% od nabavne cijene junice.

I PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe sa područja općine Hadžići koje nemaju stoke, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 duluma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na 2 godine.

Pravo na dodjelu steonih junica nemaju lica koja su u posljednjih 5 godina dobila ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede prema evidenciji Općine.

II USLOVI

Podnosioc zahtjeva treba da ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

1. OPĆI USLOVI:
– Da je nezaposlena osoba i da se nalazi na Birou za zapošljavanje (minimalno 3 mjeseca od objavljivanja javnog poziva)
– Da je kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u Općini Hadžići i izvršio ažuriranje podataka za 2018. godinu
– Da posjeduje vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište uzeto u zakup u površini od minimalno 5 (pet) duluma
– Da posjeduje vlastiti štalski objekat adekvatan za smještaj grla ili uzet u zakup u neposrednoj blizini mjesta stanovanja
– Da ne posjeduje stoku u svom vlasništvu
– Da će sufinansirati 10% od nabavne cijene steone junice.

2. POSEBNI USLOVI:

  • broj članova zajedničkog domaćinstva,
  • broj nezaposlenih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva,
  • broj izdržavanih članova zajedničkog domaćinstva,
  • period proveden na Birou za zapošljavanje – podnosioca zahtjeva,
  • pripadnost OSBiH, RVI, članovi porodice šehida i poginulih boraca, raseljena lica, logoraši, samohrani roditelji, mladi bračni parovi do 35 godina,
  • socijalni aspekt ( stanje na terenu, imovinsko stanje, opći dojam i sl.).

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidati koji imaju višečlanu porodicu i veći broj nezaposlenih članova u porodici.

III KRITERIJI I NAČIN ODABIRA PODNOSILACA ZAHTJEVA NA OBJAVLJENI JAVNI POZIV DEFINISAT ĆE SE PRAVILNIKOM O UTRVĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPAKA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA ZA DODJELU STEONIH JUNICA

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na prijemnoj kancelariji Općine Hadžići i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih junica“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Hadžići II sprat ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00-16:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava za dodjelu steonih junica možete preuzeti ovdje: PRAVILNIK

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0