Javni poziv – Za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Hadžići

Na osnovu Zakona o prostornom uređenju  i Statuta Općine Hadžići, Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići, objavljuje Javni poziv –  Za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području Općine Hadžići. Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za vršenje tehničkih pregleda građevina za 2018. i 2019.godinu na području općine Hadžići, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju («Sl.novine Kantona Sarajevo», br. 24/17), slijedećih struka:

 

– arhitektonske,

– građevinske,

– elektrotehničke

– mašinske

– saobraćajne

– geodetske,

– zaštite od požara i eksplozije,

– zaštite na radu,

– sanitarne zaštite,

– veterinarske.

Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.Tehnički pregled ne mogu vršiti službena lica koja su direktno bila uključena u postupak donošenja lokacijske informacije, urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje i lica navedena u članu 119. Zakona o prostornom uređenju. Uz prijavu sa tačnom adresom i brojem telefona treba priložiti:

–  ovjerenu kopiju diplome

–  ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

– potvrdu o radnom stažu u struci nakon sticanja diplome iz tačke II Javnog poziva

–  kopiju lične karte.

Uz prijavu na javni poziv neophodno je navesti tačnu adresu i općinu stanovanja, broj telefona fiksnog i mobilnog i naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa. Dokumentaciju iz prethodnog stava dužna su dostaviti i lica koja su bila uvrštena na Listu lica koja ispunjavaju uslove za vršenje poslova tehničkog pregleda građevina za 2016. g i 2017.g.  Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava usvojena lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Hadžići.  Dokumentacija priložena uz prijavu se ne vraća podnosiocu. Prijave sa potpunim dokazima o ispunjavanju uslova Javnog poziva podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na Protokol Općine Hadžići ili putem pošte. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu Oslobođenje (četvrtak, 01.02.2018). Prijave se dostavljaju na adresu:

Općina Hadžići

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

(Komisija za otvaranje prijava i odabir stručnih lica za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Hadžići)

Ul. Hadželi 114.

Sa naznakom za Javni poziv «za vršenje tehničkog pregleda građevina». Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

JAVNI POZIV – KOMISIJA ZA TEHNIČKI PRIJEM 2018

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0