Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje, urbanizam i građenje Općine Hadžići, objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići.

 Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za vršenje tehničkih pregleda građevina za 2020. i  2021. godinu na području općine Hadžići, a u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/17 i 1/18), sljedećih struka:

– arhitektonske,

– građevinske,

– elektrotehničke

– mašinske

– saobraćajne

– geodetske,

– zaštite od požara i eksplozije,

– zaštite na radu,

– sanitarne zaštite,

– veterinarske.

Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

Prijave se dostavljaju na adresu:

Općina Hadžići

Služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje

(Komisija za otvaranje prijava i odabir stručnih lica za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina izgrađenih na području Općine Hadžići)

Ul. Hadželi 114

Sa naznakom za „Javni poziv za vršenje tehničkog pregleda građevina“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave sa potpunim dokazima o ispunjavanju uslova Javnog poziva podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, neposredno na Protokol Općine Hadžići ili putem pošte. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu.

JAVNI POZIV TEHNICKI PREGLED 2020 I 2021

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0