Javni poziv – projekti mladih 2019

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih, načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz  Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2019. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe kabineta općinskog načelnika. Kriteriji za ocjenu podnesenih prijava su navedeni u Odluci o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Hadžići. Komisija će utvrditi da li su zadovoljeni uslovi iz Javnog poziva i Odluke, te će nakon provedenog postupka dostaviti Općinskom načelniku prijedlog odluke o raspodjeli sredstava. Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2019. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 20 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

JAVNI POZIV 2019

ODLUKA O KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA IZ GRANTA ZA PROJEKTE MLADIH 2019

PRIJAVNI OBRAZAC – PRIJEDLOG PROJEKTA 2019 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA-PRIJEDLOGA PROJEKTA 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0