JAVNI POZIV – PROJEKTI MLADIH 2017

Na osnovu člana 38. Statuta Općine Hadžići, člana 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Općine Hadžići, načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz  Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2017. godini. Pravo učešća imaju: omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Prijave na Javni poziv podnose se u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2017. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove , Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.). Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 28 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići, odnosno zaključno sa 26.04.2017. godine. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

JAVNI POZIV PROJEKTI MLADIH 2017

ODLUKA O SREDSTVIMA ZA PROJEKTE MLADIH 2017

PRIJAVNI OBRAZAC – PRIJEDLOG PROJEKTA 2017 

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA 2017

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0