Javni oglas za imenovanje Pravobranioca Općine Hadžići

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, Zakona o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo te Statuta Općine Hadžići, općinski načelnik objavljuje Javni oglas za imenovanje Pravobranioca Općine Hadžići.  Imenovanje se vrši na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Pored općih uslova kandidat za Pravobranioca Općine Hadžići mora ispunjavati i posebne uslove: VSS, završen Pravni fakultet ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS studijskih bodova Bolonjskog sistema studiranja, položen pravosudni ispit, iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima i drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju od tri godine nakon položenog pravosudnog ispita te da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranioca.

Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu, Općina Hadžići, Hadželi 114 sa naznakom “Prijava na Javni oglas za imenovanje Pravobranioca Općine Hadžići” u roku od 15 dana od dana posljednje objave oglasa. Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor  Pravobranioca Općine Hadžići. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE HADŽIĆI 2019

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0