Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići

 

 

Upravni odbor Javne ustanove KSIRC Hadžići objavljuje Javni oglas za imenovanje direktora JU KSIRC Hadžići.  Imenovanje se vrši na period od četiri godine. Pored općih uslova navedenih u tekstu Oglasa kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove: da imaju visoku stručnu spremu, da imaju najmanje pet godina radnog iskustva sa visokom stručnom spremom, od čega najmanje tri godine na rukovodećim radnim mjestima. Prijave sa traženim dokumentima o ispunjavanju uslova iz Oglasa dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu, JU KSIRC Hadžići, ulica „6. mart“  br. 21, 71240 Hadžići sa naznakom “Prijava na Javni oglas” u roku od 15 dana od dana objave oglasa. Ovaj Javni oglas objavit će se u dnevnom listu „Oslobođenje“, “Službenim novinama Federacije BiH” i na web stranici Općine Hadžići. Kandidati sa liste s užim izborom biće pozvani na intervju pred Komisijom za izbor direktora. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                   

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU KSIRC HADŽIĆI 2020

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0