J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

Na osnovu člana 7. Odluke o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/14), a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i mjerilima za dodjelu općinskih priznanja broj: 01-01-2-10850/2013, Komisija za odlikovanja i općinska priznanja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

I

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja:

  1. Šestomartovska plaketa – jedna kolektivna i dvije pojedinačne
  2. Zahvalnica Općine Hadžići – do tri kolektivne i do tri pojedinačne.

II

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići.

III

Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života.

IV

Prijedlozi se podnose u pisanoj formi i sadrže:

– podatke o podnosiocu prijedloga

– vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže

– podatke o kandidatu za dodjelu priznanja (za kolektive: naziv, adresa, osnovni podaci o

njegovom djelovanju; za pojedince: ime i prezime, adresa, biografija)

– obrazloženje prijedloga uz odgovarajuću relevantnu dokumentaciju.

Prijedlog iz stava 1. podnosi se Komisiji za odlikovanja i općinska priznanja.

V

Kriteriji za dodjelu priznanja općine Hadžići su:

  1. Šestomartovska plaketa Općine
  2. a) Kolektivima koji su u prethodnim godinama:

– postigli odnosno ostvarili značajne rezultate u radu,

– zaposlili veći broj novih radnika,

– investirali u proizvodnju i proširili proizvodni kapacitet,

– postigli značajne rezultate u oblasti privrede, nauke, kulture, sporta, obrazovanja,

socijalne zaštite i sigurnosti, razvoju komunalne infrastrukture, zaštite radnih i

prirodne sredine, razvoju amaterizma i sličnih oblasti koje je imalo odraza na razvoj

društvene zajednice,

– postigli odnosno ostvarili značajne rezultate u radu, značajno doprinijeli u

otklanjanju elementarnih i ekoloških nepogoda koje eventualno zadese društvenu

zajednicu.

  1. b) Pojedincima koji su u prethodnim godinama:

– svojim radom i zalaganjem postigli značajne rezultate i na takav način  doprinijeli

unapređenju rada kolektiva i društvene zajednice,

– svojim radom u oblasti privrede, nauke, kulture i obrazovanja doprinijeli afirmaciji

Općine Hadžići,

– svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju lokalne samouprave i poboljšali uvjete

života i rada u društvenoj zajednici,

– značajno doprinijeli u otklanjanju elementarnih i ekoloških nepogoda koje

eventualno zadese društvenu zajednicu,

– značajno doprinijeli razvoju amaterizma, promociji humanizma i volonterizma.

  1. Zahvalnica Općine Hadžići
  1. a) Kolektivima i pojedincima koji su u prethodnim godinama:

– imali pravilan i korektan odnos prema građanima u ostvarivanju njihovih prava,

– doprinijeli poboljšanju uvjeta života i rada u lokalnim zajednicama,

– postigli inovatorski uspjeh na tehničkom i drugom unapređenju,

– doprinijeli uspješnom razvoju lokalne samouprave,

– postigli uspjeh u proizvodnji hrane,

iskazali nesebičnost i hrabrost,

dali izuzetan doprinos u oblasti sporta, kulture, ekologije, obrazovanja i drugih sfera

društvenog djelovanja.

VI

Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja objavit će se na web – stranici Općine Hadžići i na oglasnoj ploči Općine Hadžići.

 VII

Prijedlozi za dodjelu Općinskih priznanja podnose se na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

VIII

Rok za podnošenje prijedloga je PETAK, 31.01.2020. godine.

Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati.

IX

Prijedlozi sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“ dostavljaju se na protokol u zgradi Općine Hadžići, ul. Hadželi broj: 114 ili putem pošte na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI

Hadželi 114

71240 Hadžići

 Sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“.

Kontakt telefon: 033 475 912 .

 

JAVNI POZIV PRIZNANJA-2020

OBRAZAC – PRIJEDLOG PRIZANJA 2020

 

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                Komisije za odlikovanja i općinska priznanja

                                                                                                  Mirsad Telarević

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0