Besplatna pravna pomoć

U okviru referata, Šef odsjeka za opću upravu i pravnu pomoć pri Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Hadžići, još od 1999. godine egzistira besplatna pravna pomoć. Izuzev  u krivičnim stvarima te veoma složenim predmetima, koji iziskuju obradu duže vrijeme, besplatna pravna pomoć pruža se u oblasti:

1. stvarnih, obligacionih, nasljednih, porodičnih, radnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite;

2. upravni, parnični, vanparnični, izvršni i prekršajni postupci.

Poslovi pružanja besplatne pravne pomoći, obuhvataju naročito:

1. davanje pravnih savjeta;

2. sastavljanje i obrada podnesaka ( zahtjevi, molbe, tužbe, odgovori na tužbe, prijedlozi u  vanparničnom i izvršnom postupku, žalbe, prijave, prigovori i sl.)

3. sastavljanje i obrada isprava (ugovori gdje nije potrebna notarska obrada) predstavki i sl.

Besplatan pristup pravnoj pomoći mogu ostvariti građani s područja  općine Hadžići. Uglavnom oni koji su prema slobodnoj procjeni slabog imovnog stanja te posebno kada je u pitanju zaštita interesa malodobne djece.

Prijem stranaka vrši se utorkom i četvrtkom od 9 do11 sati u prostoriji br. 102 na I spratu zgrade Općine prijavom potrebe na recepciji. Predhodni termini i dani nisu strogo određeni, stranka se može obratiti u hitnim slučajevima svaki radni dan od 8 do16 sati putem info telefona u holu zgrade Općine pozivom lokala 144 ili pozivom na fiksni telefon 033/475-942. Upiti iz oblasti građanskih stanja (upisi u matične knjige) mogu se slati i na e- mail adresu: opcauprava@hadzici.ba