Zahtjevi

SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU,SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU,IZBJEGLA I RASELJENA LICA

Zahtjev za priznavanje prava na subvenciju troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi – 2016

Prijava promjene BIZ – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu CŽR – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica starijih preko 65 godina -2016 

Zahtjev za radnu knjižicu/izdavanje duplikata radne knjižice/upis radnog staža/promjena imena-prezimena/upis školske spreme/deponovanje radne knjižice -2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu priznatog prava na dodatak za djecu do 15 godina starosti – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu lica u stanju socijalne potrebe – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak/oprema za novorođenče/pomoć u prehrani djeteta/ishrana za majku dojilju – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu/naknada ženi majci koja je u radnom odnosu – 2016

Zahtjev za obnovu dokumentacije – dodatak na djecu u 2016/2017

Zahtjev za ocjenu radne sposobnosti – 2016

Zahtjev za priznavanje statusa CŽR-a i prava na ličnu invalidninu/ortopedski dodatak/dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica – 2016

Zahtjev za priznavanje statusa člana porodice CŽR-a i prava na porodičnu invalidninu – 2016

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu-povlaštenu vožnju – 2016

Zahtjev za izdavanje – zamjenu legitimacije RVI-ŠP – 2016

Zahtjev za prenos spisa – 2016

Zahtjev za upućivanje na  banjsko – klimatsko liječenje -2016

Zahtjev za izdavanje Rješenja o oslobađanju troškova naknade za  pogodnost-rente i dijela troškova uređenja građevinskog zemljišta – 2016

Zahtjev za troškove dženaze – sahrane – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu po osnovu umrlog člana porodice, priznatog ratnog vojnog invalida – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na dječiji dodatak za djecu RVI-a od 20% do 80% vojnog invaliditeta – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu demobilisanog borca – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu korisnika porodične invalidnine – 2016

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu ratnog vojnog invalida – 2016

Zahtjev za utvrđivanje procenta vojnog invaliditeta za maloljetne pripadnike OSBIH 2018

Zahtjev za obnovu dokumentacije – dodatak na djecu 2019-2020

Zahtjev za priznavanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu 2019 

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,URBANIZAM I GRAĐENJE

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o korištenju javne površine i izmirenja dugovanja – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pregledu projektne dokumentacije – 2016

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za privremeni priključak – 2016

Zahtjev za ucrtavanje objekta na situaciju katastra podzemnih instalacija – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja – legalizacija – 2016

Zahtjev za izdavanje potvrde/uvjerenja/iskolčenje objekta/kontrola iskopa temelja isl. – 2016 

Zahtjev za dopunsko rješenje – 2016

Zahtjev za formiranje stručne komisije za tehnički pregled_2018

Zahtjev za izdavanje odobrenja – 2016

Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje – 2018

Zahtjev za ispravku greške u rješenju – 2016

Zahtjev za izmjenu pravosnažnog rješenja – 2016

Zahtjev za izdavanje odobrenja za korištenje javne površine – 2016

Zahtjev za donošenje naknadne upotrebne dozvole – 2016

Zahtjev za izdavanje naknadne urbanističke saglasnosti – 2016

Zahtjev za izdavanje naknadnog odobrenja za građenje – 2016

Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu objekta – 2018

Zahtjev za obračun posebne naknade – 2016

Zahtjev za izdavanje odobrenja za izvođenje pripremnih radova – 2016

Zahtjev za produženje odobrenja za građenje – 2016

Zahtjev za produženje urbanističke saglasnosti – 2018

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti – 2018

Zahtjev za promjenu imena investitora u odobrenju za građenje – 2018

Zahtjev za izdavanje odobrenja za sanaciju – 2016

Zahtjev za obračun troškova za izgradnju skloništa – 2016

Zahtjev za obračun troškova uređenja građevinskog zemljišta i rente – 2016

Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti – 2016

SLUŽBA KABINETA OPĆINSKOG NAČELNIKA

Zahtjev za razgovor sa Općinskim načelnikom – 2016

Opći zahtjev – 2016

SLUŽBA ZA PRIVREDU,FINANSIJE I INSPEKCIJSKI NADZOR

Prijava bespravne izgradnje – 2016

Prijava iz oblasti komunalne inspekcije – 2016

Prijava početka radova – 2016

Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata – 2016

Zahtjev za izdavanje potvrde o posjedovanju objekta za držanje stoke – 2016

Zahtjev za novčani podsticaj – 2016

Zahtjev za promjenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata – 2016

Zahtjev za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata – 2016

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE OBRTNIČKE DJELATNOSTI JAVNOG PRIJEVOZA STVARI – AUTOPREVOZNIK-2016

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI – TURISTIČKI VODIĆ-2016

ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE-2016

ZAHTJEV ZA IZMJENE RJEŠENJA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI-2016

ZAHTJEV ZA NAMJENSKU SAGLASNOST-2016

ZAHTJEV ZA OSNIVANJE OBRTNIČKE  RADNJE KAO DODATNO ZANIMANJE-2016

ZAHTJEV ZA OSNIVANJE OBRTNIČKE  RADNJE KAO DOPUNSKO ZANIMANJE-2016

ZAHTJEV ZA OBAVLJANJE OBRTNIČKE-SRODNE POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI -2016

ZAHTJEV ZA OSNIVANJE OBRTNIČKE RADNJE KAO OSNOVNO ZANIMANJE-2016

ZAHTJEV ZA OSNIVANJE TRGOVINSKE  RADNJE-2016

ZAHTJEV ZA OSNIVANJE SAMOSTALNE UGOSTITELJSKE RADNJE-2016

ZAHTJEV ZA OVJERU-2016

ZAHTJEV ZA PRIVREMENU ODJAVU OBRTNIČKE RADNJE-2016

ZAHTJEV ZA TRAJNU ODJAVU DJELATNOSTI -2016

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA

Ponuda za  kupoprodaju zemljišta-2016

Ponuda za  prenos zemljišta u korist Općine Hadžići bez naknade – 2016

Zahtjev za brisanje državne svojine i upis prava vlasništva – 2016

Zahtjev za cijepanje građevinskih parcela 2019

Zahtjev za cijepanje parcela 2019

Zahtjev za davanje saglasnosti za raspolaganje nedovršenom zgradom – 2016

Zahtjev za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta bez konkursa – 2016

Zahtjev za  prodaju građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom – 2016

Zahtjev za dozvolu vršenja pripremnih radnji – 2016

Zahtjev za ispravku greške u katastarskom  operatu – 2016

Zahtjev_za_izdavanje_katastarsko_knjiznog_izvodka_2019

Zahtjev_za_izdavanje_kopije_katastarskog_plana_2019

Zahtjev_za_izdavanje_uvjerenja_2019

Zahtjev za utvrđivanje prava vlasništva na zemljištu u svrhu legalizacije bespravno sagrađenog  objekta – 2016

Zahtjev za privremeno zauzimanje zemljišta – 2016

Zahtjev za snimanje objekta – 2016

Zahtjev za uplanjenje objekta 2019

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Izjava kućna lista – 2016

Saglasnost roditelja – 2016

Zahtjev za izdavanje prepisa ili kopija akata iz arhive – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izvršenoj ovjeri potpisa ili prepisa dokumenta – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija – 2016

Zahtjev za povrat pogrešnog iznosa uplaćenih sredstava / takse – 2016

Zahtjev za pristup informacijama – 2016

Opći zahtjev – 2016

Zahtjev za korištenje multimedijalne sale – 2016

Obrazac za prijavu korupcije u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Hadžići

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prikupljanje dobrovoljnih priloga

SLUŽBA ZA RAZVOJ I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o korišenju/nekorištenju donatorskih sredstava – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o povratu imovine – 2016

Zahtjev za povrat  imovine – 2016

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prokopavanje javne površine – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o promjeni naziva ulice i broja – 2016

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o uslovnosti porodično-stambenog objekta – 2016